ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP XÂY LẮP 3

 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP XÂY LẮP 3 Ngày 15/05/2021, Công ty Cổ phần sản xuất Công nghiệp xây lắp 3 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Hội trường quý công ty.

         Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 có sự tham dự của Hội đồng quản trị gồm: Ông Lê Tiến Lực- Chủ tịch HĐQT; Ông Lâm Văn Học- Thành viên và Ông Trần Đức Hải- Thành viên; Ban kiểm soát và toàn thể các cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

       Toàn thể Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ

       Tại Đại hội, HĐQT cũng như quý cổ đông đã được nghe trình bày các báo cáo của ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020, thông báo kế hoạch kinh doanh năm 2021. Bên cạnh đó, Đại hội cũng báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và từng thành viên HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

       Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

     -Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

     - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;

     - Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;

     - Thông qua đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;

     - Phương án chỉnh sửa, bổ sung về quy chế quản trị của Công ty;

     - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

     - Thông qua nghị quyết Đại hội hội đồng cổ đông;

     -Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông/./

       Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch tiến hành điều hành Đại hội


Ông Lê Tiến Lực- Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu tại Đại hội


Ông Hà Văn Quyết- Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trước toàn thể Đại hội

Bài viết khác