Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức * Hội đồng quản trị:
- Ông: Lê Tiến Lực - Chủ tịch HĐQT
- Ông : Lâm Văn Học - Ủy viên
- Ông: Lại Văn Thiện - Ủy viên
* Ban giám đốc Công ty:
- Ông : Lê Tiến Lực - Giám đốc
- Ông : Nguyễn Vũ Trung - Phó giám đốc
- Ông: Lâm Văn Học - Phó giám đốc

* Ban kiểm soát:
- Ông: Hà Văn Quyết - Trưởng ban
- Bà: Bùi Thị Dinh - Thành viên

* Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty:
1. Phòng Tổ chức hành chính
2. Phòng Tài chính kế toán
3. Phòng Kế hoạch dự án
4. Phòng Kỹ thuật- An toàn - Chất lượng
5. Văn phòng đội