Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp xây lắp 3 tiền thân là Chi nhánh Công ty cổ phần xây lắp và Sản xuất công nghiệp – Xí nghiệp xây lắp 3, là đơn vị thành viên của Công ty CP xây lắp và sản xuất công nghiệp. Công ty trước đây là một Doanh nghiệp Nhà nước. Trải qua bao thăng trầm biến cố của lịch sử, qua các thời kỳ khó khăn phức tạp, những biến động về nhiệm vụ kế hoạch, về tổ chức, tiếp nhận đơn vị mới vv..

Vững bước sau 10 năm đổi mới