Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Ngày 14/7/2015, Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2015

     Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

     - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý 4 năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015

     - Thông qua kế hoạch SXKD 7 tháng cuối năm 2015;

     - Thông qua báo cáo tài chính của Công ty Quý 4 năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

     - Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quý 4 năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015;

     - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong Quý 4 năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015;

     - Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức quý 4 năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015;

     - Thông qua báo cáo về việc CIPC thoái vốn 100% để chuyển công ty thành công ty cổ phần 100% vốn của các cổ đông;

     - Thông qua phương án thù lao cho HĐQT và BKS 7 tháng cuối năm 2015;

     - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

Các cổ đông biểu quyết tại đại hội

     Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã tiến hành bầu mới Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 

     + Ông Lê Tiến Lực - Chủ tịch HĐQT

     + Ông Lâm Văn Học - Ủy viên

     + Ông Lại Văn Thiện - Ủy viên

     Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

     + Ông Hà Văn Quyết - Trưởng ban

     + Bà Bùi Thị Dinh - Thành viên

     Thư ký Hội đồng quản trị:

     + Bà Vũ Thị Hà.

 

Thành viên mới Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty ra mắt đại hội

Bài viết khác