CONJSC3 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 14 tháng 04 năm 2018, Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 (CONJSC3) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có mục tiêu đầu tư xây dựng Chi nhánh bê tông thương phẩm tại KCN Sông Công I, Phường Bách Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Bài viết khác