Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

  

                            Thành viên HĐQT                                                                     Đại diện Cổ đông Công ty

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP XÂY LẮP 3
                                    Sông Công, ngày 24 tháng 6 năm 2014
 
 Bắt đầu
Kết thúc
Nội dung làm việc
Điều hành
Người thực hiện
 
 
 
Phần I: Tổ chức Đại hội
 
 
 
7h10’
7h20’
1. Tổ chức: Ổn định tổ chức tại Hội trường
Ban tổ chức
Ban tổ chức
 
7h20’
7h 25’
Cổ đông đăng ký Đại hội nhận tài liệu, nhận thẻ biểu quyết
Ban tổ chức
Ban tổ chức
 
7h30’
8h10’
2. Khai mạc:
*/ Chào cờ tuyên bố lý do mở ĐH đồng cổ đông thành lập.
    - Quyết định phương án chuyển tách Chi nhánh Công ty CP XL và SXCN – Xí nghiệp Xây lắp 3 thành Công ty Cổ phấn Sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3. Với việc CIPC chiếm 51% vốn điều lệ.
     - Văn bản của HĐQT Công ty Cổ phần XL và SXCN về việc mở Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 .
Ban tổ chức
 
Ban tổ chức
 
 
 
*/ Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp xây lắp 3
 
Ban tổ chức
Ban tổ chức
 
 
 
*/ Thông báo danh sách đại biểu và báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
  - Đọc Quyết định của HĐQT Công ty CP Xây lắp và SXCN về việc cử người đại diện phần vốn của CIPC tại Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp xây lắp  3.
Ban tổ chức
Ban tổ chức
 
 
 
*/ Giới thiệu và bầu Đoàn chủ tịch, thư ký đoàn ban bầu cử
Mời đoàn chủ tịch, thư ký đoàn lên làm việc
Ban tổ chức
Ban tổ chức
 
8h15’
8h55’
3- Nghị sự:
*/ Trình bày báo cáo quá trình cổ phần của Công ty CP  SXCN Xây lắp 3 .
Đoàn chủ tịch
Giám đốc
 
 
 
*/  Giới thiệu dự thảo, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp xây lắp 3;
Đoàn chủ tịch
Thành viện hội đồng
 
 
 
*/ Dự thảo phương án phát triển SXKD 5 năm của Công ty sau khi cổ phần hóa.
Đoàn chủ tịch
Giám đốc
 
9h00’
9h25’
*/ Ý kiến phát biểu của đại biểu cấp trên.
Đoàn chủ tịch
T.v  HĐ
 
 
 
Phần II. Bầu cử HĐQT; BKS
 
 
 
9h30’
10h00’
1. Bầu cử:
*/ Thông qua đề án nhân sự HĐQT và BKS Công ty.
*/ Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS công ty
*/ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS Công ty ;
Ban bầu cư
Tưởng ban
 
10h15'
10h30
*/ Thảo luận dự thảo điều lệ và phương án phát triển 5 năm sau cổ phần.
Đoàn chủ tịch
Thành viên HĐ
 
 
 
*/ Tiếp thu ý kiến tham gia thảo luận.
Đoàn chủ tịch
Giám đốc
 
 
 
*/ Biểu quyết thong qua điều lẹ và phương án phát triển 5 năm sau cổ phần.
Đoàn chủ tich
Thành viên HĐ
 
10h45’
11h30’
2. Kết quả bầu cử:
*/ Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử HĐQT và BKS
*/ HĐQT và BKS bầu cử chủ tịch HĐQT Giám đốc và Trưởng BKS
    
Ban cầu cư
Trưởng ban
 
 
 
*/ Công bố và ra mắt HĐQT chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành,
     Công bố và ra mắt BKS, trưởng BKS.
Ban bầu cử
Trưởng ban
 
 
 
*/  Đại diện HĐQT, Giám đốc, BKS phát biểu
Đoàn chủ tịch
 
 
 
 
*/ Thông qua biên bản đại hội
Đoàn thư ký
Phụ trách
 
 
 
*/ Thông qua nghị quyết đại hội
Đoàn chủ tịch
Thành viên
 
 
 
*/  Bế mạc đại hội
Đoàn chủ tịch
Thành viên
 
                                                                            
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
 

 

Bài viết khác