ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Tình hình kinh tế những năm gần đây, cho chúng ta thấy thực tế công ty cổ phần và vận động cổ phần hóa doanh nghiệp không phải là hiện tượng kinh tế xã hội xa lạ đối với nền kinh tế thế giới. Công ty cổ phần xuất hiện từ thế kỷ 17 và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp. Đầu thế kỷ 18 công ty cổ phần đã trở thành hình thức tổ chức kinh doanh phổ biến ở hầu hết các nước có nền kinh tế thị trường phát triển và Việt Nam cũng không là ngoại lệ.

          Hơn thế nữa, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong và ngoài nước như hiện nay, việc cổ phần hóa là điều tất yếu quyết định đến sự phát triển của một công ty. Chính vì lý do đó, việc cổ phần hóa từ mô hình hoạt động Chi nhánh lên Công ty cổ phần của Công ty Xây lắp và Công nghệ môi trường là một bước ngoặt lớn trong sự hình thành và phát triển của công ty.

          Sáng ngày 30/3/2021, tại hội trường Công ty cổ phần sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3 đã diễn ra Đại hội cổ đông thành lập Công ty Xây lắp và Công nghệ môi trường.

          Với số vốn điều lệ là 2.000.000.000 tỷ (Hai tỷ việt nam đồng)

          Số cổ phần là : 200.000 CP, Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ CP

          Tại Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây lắp và Công nghệ môi trường.

           Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp và công nghệ môi trường nhiệm kỳ 1(2021-2026) với sự nhất trí 100% của các cổ đông. Bao gồm:

           1.Ông Nguyễn Văn Trung- Chủ tịch HĐQT

           2. Ông Nguyễn Trọng Chính- Thành viên HĐQT

           3. Ông Lâm Thanh Toàn- Thành viên HĐQT

           4.  Bà Nguyễn Thị Bích Huệ- Trưởng ban kiểm soát

           5.  Bà Lê Trà Giang- Thành viên BKS

           Công ty cổ phần  Xây lắp và công nghệ môi trường có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện chế độ hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản ở ngân hàng theo quy định của pháp luật, tổ chức hoạt động theo của Công ty và Luật Doanh nghiệp./.

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì 1 (2021-2026) ra mắt Đại hội

Bài viết khác