ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY LẮP 3

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY LẮP 3 Chi nhánh bê tông xây lắp 3 được thành lập tháng 12 năm 2017 với nhiệm vụ quản lý, vận hành và kinh doanh bê tông thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Tháng 5/2018 Chi nhánh bê tông xây lắp 3 chính thức đưa trạm sản xuất bê tông thương phẩm công suất 120m3/giờ vào vận hành và cung cấp ra thị trường những khối bê tông đầu tiên, sản lượng bê tông của Chi nhánh tăng đều qua từng năm. Đến nay, Chi nhánh đã có vị trí trên thị trường, cạnh tranh với nhiều đơn vị bê tông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đã khẳng định được thương hiệu bê tông xây lắp 3.

            Thực hiện chiến lược mở rộng, phát triển, nâng cao vị thế của sản phẩm bê tông xây lắp 3 trên thị trường, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 đã thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần bê tông xây lắp 3 trên cơ sở vật chất, bộ máy hiện nay của Chi nhánh bê tông và huy động thêm vốn đầu tư từ cán bộ công nhân viên công ty, các cổ đông hiện hữu của Công ty và các đối tác khác của Công ty.

            Sau một thời gian được phê duyệt, chuẩn bị và hoàn tất thủ tục, sáng ngày 30/03/2021 Chi nhánh bê tông xây lắp 3 đã tổ chức đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Bê tông xây lắp 3. 

          Ông Lê Tiến Lực - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội 

            Vốn điều lệ : 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng Việt Nam) tương ứng 1.000.000 cổ phần cổ đồng, mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần. Trong đó:

            Công ty CPSXCN Xây lắp 3 đầu tư vốn với tư cách là cổ đông sáng lập chi phối: 7.000.000.000 đồng tương ứng 700.000 cổ phần chiêm 70%/ VĐL.

            Vốn đầu tư của cổ đông là CBCNV- LĐ trong Chi nhánh là 3.000.000 đồng tương ứng 300.000 cổ phần chiếm 30%/VNĐ.

             Tại đại hội cũng đã thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần sản xuất Bê tông Xây lắp 3 gồm:

1.Ông Lê Tiến Lực-  Chủ tịch HĐQT

2. Bà Lê Thị Duyên-  Thành viên HĐQT

3. Ông Lâm Văn Học- Thành viên HĐQT

4. Bà Bùi Thị Dinh- Trưởng ban kiểm soát

5. Ông Trần Đức Hiếu- Thành viên BKS

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát ra mắt Đại hội

           Công ty cổ phần bê tông Xây lắp 3 có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện chế độ hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản ở ngân hàng theo quy định của pháp luật, tổ chức hoạt động theo của Công ty và Luật Doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh “Sản xuất Bê tông và các sản phẩm Bê tông , xi măng và thạch cao”./.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác